Intrastat

Celní poradenství

 • Facebook Promifin
 • Twitter promifincz
 • LinkedIn promifin
 • Google+ promifin.cz

V rámci komplexního servisu, poskytujeme firmám podnikajícím v oblasti mezinárodního obchodu poradenství v celní problematice a mezinárodním obchodu včetně externího vedení agendy Intrastat. Poradenská činnost v běžné celní agendě, problematika dovozu a vývozu chráněných technologií, třístranných obchodů a licenčních řízení, celních auditů, certifikací AEO včetně praktických řešení dovozních a vývozních případů.

Naše služby v rámci externího vedení agendy Intrastat
 • vyt­voření efektivního systému pro vzájemné předávání podkladů a dat

 • zpětné kontroly a odsouhlasení údajů v rámci vykazovaného měsíce

 • vyhotovení výkazu Intrastat dle požadavků Celního kodexu

 • sestavy a výstupy dle parametrů předání zpracovaných a odeslaných výkazů

 • odevzdání výkazu příslušnému celnímu úřadu

 • elektronický přenos dat Celní správě

 • písemná měsíční zpráva o rozsahu hlášení podaného za konkrétní měsíc

 • smluvní převzetí odpovědnosti za správnost a včasnost podaných hlášení

 • odpovědnost za finanční škodu, která by vznikla vyměřením penále nebo pokuty

 • smluvní zaručení mlčenlivosti o důvěrných informacích

 • osobní asistenční služby v případě následné kontroly ze strany Celní správy

Co je Intrastat?

Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Týká se vás v případě, že jste plátcem DPH nebo patříte do skupiny dalších osob, které jsou podle zákona o DPH osobami identifikovanými k této dani, a dosáhnete při přijímání nebo odesílání zboží tzv. prahu pro vykazování. Pro oba směry je práh stanoven na 8 milionů Kč. Limit se počítá vždy od začátku kalendářního roku (nebo ode dne přidělení DIČ k DPH), a to zvlášť za odeslané a zvlášt za přijaté zboží.

© 2019 PROMIFIN CZECH a.s., Prague, Czech Republic