© 2019 PROMIFIN CZECH a.s.

Daně & daňová přiznání

Kompletní servis v daňové oblasti

 • Facebook Promifin.cz
 • Twitter promifincz
 • LinkedIn promifin

Příprava a zajištění zpracování daňových přiznání (řádné, dílčí, opravné, dodatečné) pro tuzemské a zahraniční právnické i fyzické osoby (včetně registrace k příslušným daním) dle platných právních norem a předpisů, včetně povinných odvodů srážkových a dalších daní v rámci vedení mzdové a personální agendy zaměstnavatele. Zajišťujeme také registraci k Dani z přidané hodnoty (DPH) pro právnické osoby, včetně zpracování všech podkladů prokazujících ekonomickou činnost subjektu, dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty.

 • Daň z přidané hodnoty (DPH)

 • Daň z příjmů právnických osob (DPPO)

 • Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)

 • Daň ze závislé činnosti (ZČ)

 • Daň silniční (DS)

 • Daň z nabytí věcí nemovitých (DNNV)

 • Daň z nemovitých věcí (DN)

Daňové poradenství

Daňové poradenství poskytujeme ve spolupráci s renomovaným daňovým poradcem (Auditorem) a to ve všech oblastech zdanění a ekonomického chodu právnických a fyzických osob. Poradenství v souvislosti se změnami daňových zákonů, norem sociálního zabezpečení, občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákoníku práce atd.

 • komplexní účetní a daňový servis

 • daňové povinnosti v souladu s národním, komunitárním i mezinárodním právem

 • program daňových úlev a slev na dani

 • efektivní metodika vedení účetnictví

 • zpracování postupů účtování

 • Auditorské služby (v případě potřeby nebo plnění zákonné povinosti)

 • příprava podkladů k finančním kontrolám

 • zastupování při jednání s úřady

 • zajistění odkladu podání daňového přiznání do 30. 6.

 • v případě složitých účetních postupů zajistíme odborné konzultace s více daňovými poradci či auditory